Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabı Erişime Açıldı.
19 Ekim 2021

           Sağlık sistemlerinin temel hedefi; sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği ve bu hizmetlerden eşit yararlanmayı sağlayarak dengeli, kaliteli, sürdürülebilir bir sağlık hizmeti sunmak, kişilerin yaşam kalitesini ve hayat standardını yükseltmektir.
       Hedefimiz ülke genelinde faaliyet göstermekte olan tüm sağlık tesislerinin Bakanlığımız politika ve düzenlemelerine uygun ve mevzuat ile belirlenen standartlarda faaliyet göstermelerini sağlamak, merdiven altı olarak tabir edilen yetkisiz/ruhsatsız/izinsiz olarak yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından verilen sağlık hizmetini ve tıbbi uygulamaları önlemek suretiyle sağlık hizmet sunum kalitesi ve güvenilirliğini artırmak ve dolayısıyla toplum ve kişi sağlığını korumaktır.
        Bu bağlamda, tıbbi alandaki ihtiyaç, beklenti ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sürekli gelişen ve değişen bir kamu hizmeti alanı olan sağlık hizmet sunum alanında geliştirilen Bakanlığımızın yenilikçi sağlık politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için denetimlerin usul ve esasları noktasında standart ve etkili denetim süreçlerinin kurulmasını ve yürütülmesini amaçlıyoruz.
         Bu amaçlar doğrultusunda ele alınarak hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Denetim” kitabının;  
       Birinci bölümünde; sağlık hizmetlerinde denetim, denetimin amacı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il sağlık müdürlüklerinin denetim görev ve yetkisi açıklanarak denetim usul ve esasları; denetim birimleri, denetim ekipleri, denetim faaliyet raporu ile denetimlerin planlanmasından bahsedilmiş,
        İkinci bölümünde; denetim türleri, yetkisiz, izinsiz veya ruhsatsız sunulan sağlık hizmetlerinin denetimleri, denetimlerin sıklığı ve denetimlerin kimler tarafından gerçekleştirileceği açıklanmış; söz konusu denetimlere ve uygulanacak yaptırımlara yönelik uygulama görüşlerine yer verilmiş,
       Üçüncü bölümünde; idari yaptırımların uygulama esasları ve idari yaptırımlarla ilgili temel kavramlar açıklanmış; sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık hizmet sunumuna yönelik gerçekleştirilen denetimlerde karşılaşılan uygunsuzluklara karşı uygulanacak idari yaptırımlar ilgili kanunlar çerçevesinde belirtilmiş,
     Dördüncü bölümünde; sağlıkta tanıtım ve bilgilendirmenin temel ilke ve esasları belirtilerek sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme mevzuatı bir bütün halinde açıklanmış,
    Beşinci bölümünde isedenetim faaliyetlerinin elektronik ortamda etkin olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi, planlanan denetimlerin koordinasyonunun gerçekleştirilmesi, sistemin etkili bir şekilde kullanılması, denetim sonuçlarının belirlenen formata uygun olarak sistem tarafından raporlanabilmesi amaçlayan Denetim ve İzleme (Den-İz) sisteminden bahsedilmiştir.
           Bu çalışmanın amacı, il sağlık müdürlükleri denetim birimleri tarafından sağlık hizmet sunumuna ve sağlık hizmeti sunan kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik olarak gerçekleştirilecek denetimlerde ve aykırılık tespiti halinde uygulanacak yaptırımlarda bir standart ve uygulama birliği oluşturmak;
         Sağlık tesislerinin faaliyetlerini; planlanan hedeflere, mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uygunluk yönüyle düzenli olarak izleyip değerlendirmek suretiyle denetleme ve yaptırım uygulama noktasında hem hizmeti sunanlara hem de hizmeti denetleyenlere rehberlik sağlamaktır.
                                                                                                                                                                             Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı

Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabını pdf olarak indirmek için tıklayınız.

Sağlık Hizmetlerinde Denetim Kitabına ulaşmak için görsele tıklayınız


denetim.png