Den-İz / Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi
22 Ekim 2021

Sağlık Hizmetlerinde Dijital Denetim Dönemi …        

             10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 355’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde uyarınca Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 10.01.2020 tarihli ve 244 sayılı Bakanlık Makamının Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” göre Denetim ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığına verilen sağlık tesisleri ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin denetimi ve idari yaptırım uygulanması yetkisi 7/11/2017 tarihli Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 8 inci maddesinin (ç) fıkrası ve aynı Yönergenin eki (Ek-II) “İl Sağlık Müdürlüğü Başkanlıkları, Birim Adları ve Görev Tanımları” başlıklı kısmının C bendi çerçevesinde il ve ilçelerde sağlık müdürlükleri eliyle yürütmektedir.
           İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülen denetim süreçlerinin izlenebilir, değerlendirilebilir ve raporlanabilir olması ve bu sayede sağlık hizmet sunum kalitesi ve güvenirliğinin artırılması amacıyla denetim süreçlerinin tamamında dijital dönüşümün gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
           Bu hedef doğrultusunda, “Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi, kısaca (Den-İz)” adı altında projelendirilen dijital denetim sistemi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlanmış olup ülke genelini kapsayacak şekilde 81 ilde uygulamaya geçirilerek denetimlerin 81 il sağlık müdürlüğünce Den-İz Sistemi üzerinden yürütülmesi Bakanlık Makamının 30/09/2021 tarihli ve E-794 sayılı Oluru (Ek-1) uyarınca uygun görülmüştür.
            Den-İz Sistemi,  ülke genelindeki tüm sağlık tesislerinin ve bu tesislerde sunulan sağlık hizmetlerinin denetimlerinin planlanması, denetimlerinin gerçekleştirilmesi, denetimler sonucunda tespit edilen aykırılık durumlarında idari yaptırımların Sistem tarafından otomatik olarak belirlenmesi, denetimlerin ve uygulanan idari yaptırımların izlenmesi ve sonuçlarının gerçek zamanlı raporlanabilmesi, merkez ve taşra teşkilatı kullanıcılarının etkin ve hızlı karar alma yetisinin arttırılması amacıyla Bakanlığımızca geliştirilen web/mobil tabanlı dijital platformdur.
               01.01.2022 tarihinden itibaren, İl Sağlık Müdürlükleri vasıtasıyla sağlık tesislerine ve buralarda sunulan sağlık hizmetlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler; Bakanlığımızca temin edilen ve 81 il sağlık müdürlüğü denetim ekipleri tarafından denetimlerde kullanılmak üzere dağıtımı yapılan tablet bilgisayarlar ve/veya diğer elektronik sistemler (tablet/mobil telefon/diz üstü bilgisayar vb.) kullanılarak Den-İz Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Bakanlık Makam Oluru
81 İl Valiliği Dağıtımlı Yazı
Bilgilendirme Broşürü
8 Adımda Deniz
Kullanım Kılavuzu

Den-İz Sistemine erişmek için tıklayınız…

 Resim1.png