Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlanmıştır

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla (Ticaret Bakanlığı/Ticaret İl Müdürlükleri ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) etkin bir koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığınca hazırlanan “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik”, 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığının İlgili mevzuatında sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır. Özel sağlık tesisleri ve hekimler, ancak belirli ilke ve esaslar doğrultusunda tanıtım ve bilgilendirme yapabilmektedirler. Yayımlanan Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde yapılacak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerin ilke ve esasları açıkça düzenlenmiştir. Sağlık tesislerine ait internet siteleri Yönetmelikte belirlenen ilkeler kapsamında; Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüklerimizce düzenli olarak taranacak, tespit edilen aykırı faaliyetler hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Bakanlığımızca tesis edilen idari yaptırımlara ek olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Reklam Kurulunca değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına veya Ticaret İl Müdürlüklerine gerekli bildirimler yapılacaktır. 

Diğer taraftan görsel yayın mecralarında ve internet sitelerinde sağlık hizmetlerine yönelik ilan ve tanıtımlarda mahremiyet, kişisel hak ve verilerin korunması gözetilmeksizin görsel içeriklerin kullanıldığı müşahede edilmektedir. Bu Yönetmelik ile sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde görsel içerik kullanılması belirli ilke esaslara bağlanmıştır.

Bu Yönetmelik uyarınca illerde, aykırılığı tespit edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek üzere Sağlıkta Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonları kurulacaktır. 

Ayrıca, radyo ve televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve bilgilendirme programlarına katılan, konuşma ve açıklama yapan sağlık meslek mensupları, yayın öncesinde bu Yönetmelik ile belirlenen ilke ve esaslara uygun olarak açıklama ve konuşmalar yapacağına dair taahhütname imzalayacaktır. Bu taahhütnameye aykırı davrandığı tespit edilenler hakkında 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilme yapılması talebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna gerekli bildirimler yapılacaktır.

Sosyal paylaşım ve internet siteleri üzerinden yapılan sağlıkla ilgili tanıtım ve bilgilendirmelerde insan sağlığını tehlikeye düşüren veya tanı ve tedavi sürecini olumsuz olarak etkileyen veya bu süreci engelleyici nitelikte suç unsurunun bulunduğu tespit edilen ilgililer hakkında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarınca ilgili içeriklerin erişime engellenmesi için suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sağlık Turizmi alanında Bakanlıkça yetkilendirilmiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelikte belirlenen tanıtım ve bilgilendirme hükümlerine göre yürütülmeye devam edeceklerdir.

Yönetmeliğin asli amacı; halkı yanıltan, yanlış yönlendiren, kişi ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, diğer sağlık tesisleri aleyhine talep ve haksız rekabet ortamı yaratan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerin engellenerek kişi ve toplum sağlığının korunmasıdır.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelike ulaşmak için tıklayınız